prevezatv.gr
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΗΠΕΙΡΟΣΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΕΒΕΖΑ

Επιμελητήριο Πρέβεζας: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την “Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε άνεργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας

Κοινοποίηση

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και MIS 5068918 στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ» ενημερώνει για την 2η πρόσκληση ωφελούμενων προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις (τουλάχιστον 88), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι εγγεγραμμένοι στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ ), απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στην Πράξη, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της Πράξης: https://training.prevezachamber.gr/p/m/el-GR

Πρόσκληση

Tο Επιμελητήριο Πρέβεζας προσκαλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /ες για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Το εν λόγω πρόγραμμα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το έργο απευθύνεται σε 195 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξης.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:
ΠΩΛΗΤΗΣ -ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E-COMMERCE),
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 50 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.
Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 250 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.250,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια
Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ, με ανεργία σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,

να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,

να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,

Να είναι Απόφοιτοι Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ή Απόφοιτοι Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)

να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Δικαιολογητικά Υποβολής αίτησης
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.prevezachamber.gr
Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Κ.Α

Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).

Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

Βεβαίωση Ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)

Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου

Αποδεικτικό δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σε περίπτωση που υφίσταται)

Ατομικό Σχέδιο Δράσης προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι είναι συμμετέχοντες για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία (2020-2022)

Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Επιμελητήριο Πρέβεζας) ότι:

δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές

ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ότι είναι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας

Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την εντοπιότητα (π.χ λογαριασμός ΔΕΚΟ, βεβαίωση εντοπιότητας από Δήμο/κοινότητα κτλ)

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ έως τις 04/08/2023 και ώρα 23.59.59.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης νέας Πρόσκλησης αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωφελούμενων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα του έργου https://training.prevezachamber.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ενέσεις» αισιοδοξίας από Κασσελάκη – Οι τρεις «καυτές πατάτες» ενόψει Συνεδρίου

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Σύλληψη γυναίκας για κλοπή προϊόντων από σούπερ-μάρκετ…

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σε ΤΟΜΥ Πρέβεζας, ΙΚΑ, Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, ΣΕΠΕ και Εφορία η Δημητρούλα Ρεβίσιου και ο Κώστας Μπάρκας

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ